(δομή πρότασης, εύρεση χρηματοδοτικών ευκαιριών στο Funding and Tenders Portal, ρόλος των κοινωνικών επιστημών)

Speaker

kalodimou
Βασιλική Καλοδήμου
Εθνικό Σημείο Επαφής

Η Βασιλική Καλοδήμου αποτελεί μέλος της ομάδας εθνικών σημείων επαφής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ για το πρόγραμμα HORIZON 2020 από το 2014.