Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Όραμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η παροχή άρτιας εκπαίδευσης, η προαγωγή της επιστήμης στο ευρύτερο φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών και τεχνών, η επιδίωξη της αριστείας με όρους κοινωνικής ευαισθησίας και χωρίς αποκλεισμούς και ευρύτερα η καλλιέργεια της παιδείας και του πολιτισμού.

Αποστολή και Πολιτική του Πανεπιστημίου είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των νέων επιστημόνων μέσω της συνεχούς βελτίωσης της μαθησιακής διαδικασίας και της ανανέωσης των προγραμμάτων σπουδών, η καλλιέργεια του πνεύματος διάκρισης και η αποτελεσματική σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την οικονομία.

Η αναζήτηση της καινοτομίας και της προαγωγής της γνώσης από τους καθηγητές, τους ερευνητές και τους φοιτητές, στα Τμήματα και στα Εργαστήρια, ακολουθώντας τις διαρκείς εξελίξεις του 21ου αιώνα στον τομέα της έρευνας.

Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της ικανότητας και του πάθους κάθε μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας για πρόοδο και ευημερία και η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος συνεργασίας εντός και εκτός του Πανεπιστημίου.

Η προστασία όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας από κάθε μορφής διάκριση (φυλετική, εθνική προέλευση, φύλο, θρησκεία κ.ά.). Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη θέση που ο καθένας υπηρετεί και ως προς τη χρήση των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις πολιτικές του Ιδρύματος, την ελληνική νομοθεσία και το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Ευτύχιος Σαρτζετάκης

Ευτύχιος Σαρτζετάκης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών